آب در کوزه و ما گرد جهان می‌گردیم

دیدم خودم حاصل تجربیاتم رو یه جا گذاشتم همه استفاده کنن. چرا اینجا اعلام نکنم: https://github.com/hmdshariati/Usefull_Commands

آب در کوزه و ما گرد جهان می‌گردیم بیشتر بخوانید »