ما تا آخر ایستاده‌ایم

این پیامی است به پروردگار که ما هم مثه عاشقانی چون حسین علیه السلام، تا آخر، پای عشق‌مان می ایستیم بلکه روزی به او برسیم

ما تا آخر ایستاده‌ایم بیشتر بخوانید »