کم گوی و گزیده گوی چون در

روزی چند بار این ضرب المثل رو باید با خودم تکرار کنم. (این از اون نوشته های یهویی م هست) کم گوی و گزیده گوی چون در خیلی موقع ها شده می خواستم صحبت کنم، وسطش یکی مثل مصطفی یا نوا یا

کم گوی و گزیده گوی چون در بیشتر بخوانید »