چرا خدا اسرائیل را از بین نمی‌برد؟

راستش اوایل این سوال هم برای من پیش آمده بود. منتهی به جای اینکه منکر خدا بشم و رو بیارم به کارما و تناسخ و … سعی کردم یک درصدی از درستی فکری که در ذهن دارم در نظر بگیرم و یک درصدی از حقایقی که قبل از آن پذیرفته بودم. با این دید به […]

چرا خدا اسرائیل را از بین نمی‌برد؟ بیشتر بخوانید »